filming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filming.

Từ điển Anh Việt

  • filming

    (máy tính) sự chụp phim

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • filming

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự chụp phim

Từ điển Anh Anh - Wordnet