film studio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film studio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film studio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film studio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film studio

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    studio phim

    xưởng quay phim