film dryer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film dryer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film dryer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film dryer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film dryer

    * kỹ thuật

    vật lý:

    bộ sấy phim