film-cutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film-cutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film-cutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film-cutter.

Từ điển Anh Việt

  • film-cutter

    * danh từ

    người lên phim