film base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film base

    * kỹ thuật

    vật lý:

    nền phim