film badge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film badge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film badge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film badge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film badge

    * kỹ thuật

    liều lượng kế dùng phim