film advance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film advance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film advance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film advance.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • film advance

    a mechanism for advancing film in a camera or projector

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).