filminess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filminess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filminess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filminess.

Từ điển Anh Việt

  • filminess

    /'filminis/

    * danh từ

    sự mỏng nhẹ

    sự mờ mờ (của một phong cảnh)