film noir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film noir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film noir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film noir.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • film noir

    a movie that is marked by a mood of pessimism, fatalism, menace, and cynical characters

    film noir was applied by French critics to describe American thriller or detective films in the 1940s

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).