film crust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film crust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film crust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film crust.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film crust

    * kỹ thuật

    màng cứng

    hóa học & vật liệu:

    màng rắn