film rack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film rack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film rack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film rack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film rack

    * kỹ thuật

    vật lý:

    thanh răng kéo phim