filmland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filmland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filmland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filmland.

Từ điển Anh Việt

  • filmland

    * danh từ

    thế giới điện ảnh

    filmland actor: diễn viên điện ảnh