film drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film drive

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị kéo phim