filmable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filmable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filmable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filmable.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • filmable

    (used of a story or literary work) capable of being adapted to motion picture form

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).