film leader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film leader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film leader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film leader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film leader

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ đầu ghi trên phim