film ribbon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film ribbon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film ribbon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film ribbon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film ribbon

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    băng màng mỏng