film blowing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film blowing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film blowing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film blowing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film blowing

    * kỹ thuật

    phương pháp thổi màng

    hóa học & vật liệu:

    sự thổi màng