film clip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film clip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film clip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film clip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film clip

    * kỹ thuật

    vật lý:

    kẹp phim

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • film clip

    a strip of motion picture film used in a telecast