film-strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film-strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film-strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film-strip.

Từ điển Anh Việt

  • film-strip

    * danh từ

    phim đèn chiếu