film reader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film reader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film reader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film reader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film reader

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ đọc phim

    máy đọc phim