film company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film company.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • film company

    a company that makes, advertises, and distributes movies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).