filmed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filmed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filmed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filmed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • filmed

  recorded on film; made into a movie

  a filmed documentary

  the filmed version of the novel

  Similar:

  film: make a film or photograph of something

  take a scene

  shoot a movie

  Synonyms: shoot, take

  film: record in film

  The coronation was filmed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).