film type indicator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film type indicator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film type indicator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film type indicator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film type indicator

    * kỹ thuật

    đèn báo loại phim