film type flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

film type flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm film type flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của film type flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • film type flow

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dòng chảy kiểu màng