conversion value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion value

    * kinh tế

    giá trị chuyển đổi