conversion constant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion constant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion constant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion constant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion constant

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hằng số chuyển