conversion rule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion rule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion rule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion rule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion rule

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    qui tắc chuyển đổi