conversionary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversionary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversionary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversionary.

Từ điển Anh Việt

  • conversionary

    xem conversion