conversion price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion price

    * kinh tế

    giá chuyển đổi