conversion operator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion operator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion operator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion operator.

Từ điển Anh Việt

  • conversion operator

    (Tech) tác tử hoán đổi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion operator

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    toán tử chuyển đổi