conversion unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion unit

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đơn vị chuyển đổi