conversion loan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion loan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion loan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion loan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion loan

    * kinh tế

    khoản vay chuyển đổi