conversion program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion program

    * kỹ thuật

    chương trình chuyển đổi

    điện tử & viễn thông:

    độ tăng ích đổi tần