conversion catalyst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion catalyst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion catalyst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion catalyst.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion catalyst

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất xúc tác chuyển hóa