conversion theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion theory

    * kỹ thuật

    y học:

    thuyết biến trạng gen