conversion routine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion routine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion routine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion routine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion routine

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thủ tục chuyển đổi