conversion discount nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion discount nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion discount giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion discount.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion discount

    * kinh tế

    tiền chiết khấu chuyển đổi