conversion chart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion chart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion chart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion chart.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion chart

    * kinh tế

    biểu đồ tính toán sản xuất

    * kỹ thuật

    biểu đồ chuyển đổi