conversion office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion office

    * kinh tế

    cục hối đoái