conversion type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu để chuyển đổi