conversion nose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion nose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion nose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion nose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion nose

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    miệng lò thổi