conversion of loan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion of loan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion of loan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion of loan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion of loan

    * kinh tế

    chuyển đổi công trái