conversion payment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion payment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion payment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion payment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion payment

    * kinh tế

    sự chi trả để sung dụng