conversion right nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion right nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion right giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion right.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion right

    * kinh tế

    quyền chuyển đổi cổ phiếu (trái khoán)