conversion account nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion account nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion account giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion account.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion account

    * kinh tế

    tài khoản hoán chuyển