conversion code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion code

    * kỹ thuật

    mã chuyển đổi