conversion formula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion formula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion formula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion formula.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion formula

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    công thức biến đổi