conversion function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion function

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chức năng chuyển đổi