conversion degree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion degree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion degree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion degree.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion degree

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự truyền thông hội tụ