conversion oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion oil

    * kỹ thuật

    vật lý:

    electron biến hóa